LuxDrive.com

Distributors

China

Digi-Key
Phone: 4008 824 440
Email: china.support@digikey.com
Web: http://www.digikey.cn
Future Electronics
• Beijing            • Chengdu
• Guangzhou        • Nanjing
• Qingdao           • Shanghai
• Shenzhen         • Suzhou
• Tianjin            • Xiamen
Phone: +65 6808 3888
Fax: +65 6808 3838
Email: e_services@FutureElectronics.com
Web: http://www.futureelectronics.com